Fredrikstad og Seut

September 22, 2020, I went for a little bike ride again along the river in Fredrikstad again. My goal was Seut where there was quite some extensive building of new apartments.

22 september 2020 tok jeg en liten sykkeltur igjen langs elvepromenaden i Fredrikstad igjen. Målet var Seut der det pågikk ganske omfattende bygging av nye leilighets-komplekser.

In the city. The former shipyard FMV was closed down many years ago. Here we see the old smithy on the left and the machine shop on the right. Between these we now find the city's soccer stadium. And towards the river, apartments are now being built behind one of the stands. The whole FMV area now consists of various offices, apartments and shops.

I byen. Det tidligere verftet FMV ble nedlagt for en god del år siden. Her ser vi den gamle smia til venstre -og maskinverkstedet til høyre. Mellom disse finner vi byens fotball-stadion. Og mot elven bygges det nå leiligheter bak en av tribunene. Ellers består FMV-området nå av div kontorer, leiligheter og forretninger.

Must confess that this is from an earlier trip in May) -but I include it here -because already along Mosseveien before Seut we find new apartments. These are now complete.

Må tilstå at dette er fra en tidligere tur i mai ) -men tar det med -fordi allerede langs Mosseveien før Seut finner vi nye leiligheter. Disse er nå ferdige. [Album]

This area of FMV still exists. This photo was also taken a few years ago. Showing it here to illustrate that all this will also be demolished and a project that includes a new hockey arena - AND more apartments ) - will come instead. (I welcome a new hockey arena! :)) 2 cranes are supposed to remain as monuments. [Album]

Dette området av FMV består ennå. Dette bildet er også tatt for noen år siden. Viser det her for å illustrere at også alt dette vil bli revet og et prosjekt som omfatter ny hockey-arena -OG flere leiligheter -vil komme i stedet. (Jeg ønsker ny hockey-arena velkommen! 🙂 ) 2 kraner skal visstnok stå igjen som monumenter. [Album]

Speaking of monuments - here I approach Seut 22.sept where the old Seut Mek -smaller shipyard-was. This 'tool' is all that is left. [Album]

På tale om monumenter -her nærmer jeg meg Seut 22.sept hvor det gamle Seut Mek -mindre skipsbyggeri -sto. Dette 'verktøyet' er alt som er igjen. [Album]

Then I arrived in Seut on the outskirts of the city. As we see, new apartments are growing up here as well. [Album]

Så har jeg ankommet Seut i utkanten av byen. Som vi ser gror nye leiligheter opp også her. [Album]

Just as a curiosity, I show these pictures of the then decommissioned - but still standing - remains of Seut Mek. Taken in 2012 from about the same point of view.

Bare som en kuriositet viser jeg disse bildene av det da nedlagte -men fremdeles stående -restene av Seut Mek. Tatt i 2012 fra omtrent samme ståsted. [Album]

Where to find recent photos and more like them:

Cities / Byer

Industry

Landscapes & forests

Miscellaneous photos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *