These are scanned photos from hard copies shot in 1996. I had a trip to China then; Guangdong and Hongkong. It was work related though and no photo-hunting -therefore it is sort of snap-shots from a car window or shots there and then when I had the chance.. I actually stumbled upon these pics very recently when we moved.. so I don't even remember exactly where each of them are from.. just taken my chances in the album titles ).. There were quite a few more photos taken than what I show here though -but these are the few that are barely worth showing ) .. I used a cheap analog (of course that time) camera which explains the photos quality...

Dette er skannede bilder fra papirkopier skutt i 1996. Jeg hadde en tur til Kina da; Guangdong og Hongkong. Turen var arbeidsrelatert og ingen fotojakt - derfor er det en del slags snap-shots fra et bilvindu eller bilder der og da når jeg hadde sjansen .. Jeg snublet faktisk over disse bildene veldig nylig da vi flyttet .. så jeg husker ikke engang nøyaktig hvor hver og en av dem er fra .. tok bare litt sjanser i albumtitlene) .. Det ble tatt ganske mange flere bilder enn det jeg viser her - men dette er de få som er knapt verdt å vise ) .. Jeg brukte et billig analogt (selvfølgelig den gangen) kameraet som forklarer bildekvaliteten ...

 

ALBUMS

I think this is Hongkong | Jeg tror dette er Hongkong

This must be a shot from a car window -or I would of course went over to the wall )
Siden jeg ikke gikk bort til vernet må dette være skutt fra en bil ) 

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Driving through suburban area -lot of small and simple private workshops' over there..
Kjører gjennom forsteder -mange små private 'verksteder' og slikt der borte..

I have actually no idea where this is -China though ) | Aner ikke hvor dette er -hvert fall Kina )

Here we had just parked inside a factory area. People stood in line outside waiting for a possible job. I never forget the guards - NO ONE got in there just like that! A little curious boy managed to sneak by a guard - that grabbed him and gave him a real hard hit on his butt! -before he tossed the howling kid back outside to his mother .. you don't forget such things ..

Her hadde vi akkurat parkert inne på et fabrikk-område. Folk sto i kø utenfor og ventet på en ledig jobb. Glemmer aldri vaktene -INGEN slapp inn uten videre! En liten nysgjerrig gutt smøg seg forbi -en vakt tok ham og ga ham et skikkelig slag på baken! -før han slengte den hylende pjokken over til moren på utsiden.. sånt glemmer man ikke..

Smiling and nice ladies in one of the hotel receptions | Smilende og hyggelige damer i en av hotellene

Visiting a jazz club after work | Besøkte her en jazz-klubb etter jobb

Choose COMPLETELY fresh seafood from the many aquariums with live fish etc .. The hotel restaurant.
Velg deg HELT fersk sjømat fra de mange akvariene med levende fisk etc.. Hotellets restaurant.

Also fresh seafood from many boxes -a restaurant on a sidewalk somewhere
Også fersk sjømat -en restaurant langs veikanten et sted

On a factory visit. This lady lived dangerously! She tested transformers with high voltage - without safety cover! If she had she put her fingers incorrectly, the guards could only have let a new worker in to take over...
På fabrikkbesøk. Denne dama levde farlig! Hun testet trafoer med høyspenning -uten sikkerhets-deksel! Hadde hun plassert fingrene feil kunne vaktene bare slippe inn til en ledig jobb... 

Lunch time. A large colleague of ours stands behind the little Chinese who laugh at it all
Lunsjtid. En storvokst kollega av oss stiller seg bak de små kineserne som ler av det hele ) ..

Winding transformers

Vikler trafoer 

 

Block inside the factory area -where the workers lived | Blokk på fabrikkområde for arbeiderne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *